صرفی

خبرنگار و سر دبیر

رزومه

۱۶ سابقه سال خبرنگاری

۸ سال دبیر سیاسی کیهان

دبیر سرویس روزنامه نگاری تحقیقی

سرمقاله نویس و عضو شورای تیتر کیهان