سجاد سامانی

شاعر
 • سردبیر مجموعۀ باشگاه اندیشه (1398-1396)
 • سردبیر مجموعۀ کدومو (1399-1398)
 • مدیر محصول پروژۀ کدومو ( 1399تاکنون)
 • سردبیر نشریۀ دانشجویی جیم (1394-1393)
 • برگزیدۀ جشنواره شعر دانش آموزی موسم گل ( 1389و 1390)
 • داوری جشنواره شعر جوان غزل فارسی (1399)
 • برگزاری دوره شعر حضوری ایما دفتر موسیقی صداوسیما (1398)
 • برگزاری دوره شعر آنلاین ایما (1400)
 • تدریس کارگاه شعر نوجوان دبیرستان صلحا (1398)
 • تدریس کارگاه شعر نوجوان دبیرستان فرهنگ (1398)
 • تدریس دروس آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات دبیرستان فرهنگ (1396)
 • تدریس دروس انشا و نگارش دبیرستان صلحا ( 11399و 1400)
 • تدریس کارگاه شعر نوجوان دبیرستان صلحا (1400)
 • تدریس کارگاه یک روزۀ شعر و غزل دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • انتشار کتاب غزلها به نام ایما سوره مهر(1394)
 • انتشار کتاب غزلها به نام سالیان سوره مهر (1397)
 • برگزیدۀ جشنوارههای مختلف شعر دانشجویی
 • برگزاری شبهای شعر مختلف در دانشگاهها، مدارس و مجموعه ها