روح الله رفیعی

کارگردان و نویسنده

رزومه

کارگردان ؛ مستند روز سیزدهم- 1386

نویسنده و کارگردان ؛ مستند سونامی دیجیتال ؛ 1388

نویسنده و کارگردان ؛ پرواز 320 ؛ 1390

نویسنده و کارگردان مستند TF DOWN ؛ 1390

تصویربردار و کارگردان؛ مستند خالد و مجتبی ؛ 1392

تصویربردار و کارگردان ؛ مستند پشت پرده شام ؛ 1392

تصویربردار و کارگردان ؛ مستند مخیم مدافع حرم ؛ 1393

تصویر و کارگردانی ؛ مستند فرمانده جواد , 1393

نویسنده و کارگردان ، مستند آغاز پرواز ؛ 1393

تصویر و کارگردانی ؛ مستند راوی نبل ؛ 1394

تصویربردار و کارگردان ؛ مستند یک شهر زینب ؛1394

جوایز

جایزه ویژه عماد مغنیه در چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت برای مستند فرمانده جواد
جایزه ویژه داوران سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت برای مستند خالد و مجتبی
جایزه بهترین فیلم در نخستین جشنواره وحدت اسلامی برای مستند خالد و مجتبی
دیپلم افتخار سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در بخش بین الملل برای مستند خالد و مجتبی
جایزه بهترین تصویربرداری در نخستین جشنواره فلیم وحدت اسلامی برای مستند خالد و مجتبی
جایزه بهترین فیلم در نخستین جشنواره فیلم سما برای مستند نبرد بلد
جایزه ویژه هیات داوران در نخستین جشنواره فیام مدافعان برای مستند فرمانده جواد
دیپلم افتخار جشنواره عمار برای مستند خزان شکوفه ها
نامزد بهترین فیلم در جشنواره دوم فیلم سما برای مستند فرمانده جواد
نامزد بهترین کارگردانی در نهمین جشنواره فیلم رویش برای مستند خالد و مجتبی