محمد مهدی مولایی

روزنامه نگار

رزومه

تالیف کتاب های

روزنامه نگاری ویکی

آینده پژوهی ایران

شاخص پژوهی بازی های رایان های از منظر ذینفعان و مخاطبین

شناسایی و رتبه بندی عناصر موثر بر فعالیت رسانه ملی در فضای مجازی

آینده نگاری راهبردی ایران 

اولویت بندی روش های همگرایی تلویزیون و محتوای کاربر محور 

دانشنامه آینده نگاری راهبردی – جلد اول 

تهران در قاب رسانه ها از منظر خبرگان