امیر هوشنگ قلندری

روزنامه نگار

رزومه

– رئیس کمیته داوران چهارمین جشنواره نشریات داخلی دانشگاه علامه طباطبایی- آبان سال 95؛
– عضو کمیته داوران جشنواره مطبوعاتی استان خراسان جنوبی(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند)، آذر سال 95؛
– عضو کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی سراسر کشور (تیتر ،)10در مراحل مختلف و نهایی، فروردین سال 96؛
ـ رئیس کمیته داوران بخش نشریات دانشجویی، بیست و دومین جشنواره قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، خرداد سال 96؛
ـ رئیس کمیته داوران ششمین جشنواره سراسری نشریات سازمان بسیج دانشجویی کشور(قلمه،) شهریور سال 96؛
– رئیس کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، آبادان و جهرم، سال 97؛
– رئیس کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیراز، سال97؛
– رئیس کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز، دانشگاههای استان چهار محال و بختیاری و … آبان سال .97
– عضو کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور(تیتر ،)11سال 97؛
– سردبیر و دبیرتحریریه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سال .98
– رئیس کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز، اسفند 99؛